Re-integratie, outplacement, van werk naar werk: tijd voor uitleg

mijngeldHet werklandschap in Nederland verandert in een rap tempo. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met allerlei nieuwe diensten en lastige terminologie zoals 1e spoor re-integratie, 2e spoor re-integratie, 3e spoor re-integratie, bedrijfsmaatschappelijke coaching en outplacement. Maar wat betekenen al deze termen precies? Een korte uitleg:

1e spoor re-integratie

1e spoor re-integratie heeft betrekking op een zieke werknemer die wel mogelijkheden heeft om werkzaamheden op te pakken bij zijn eigen werkgever. Dit kan in eigen functie zijn, maar als dit gezien de klachten van de werknemer niet lukt dan kan dit ook in een aangepaste of andere functie bij de eigen werkgever. Het doel is om zo snel mogelijk weer volledig aan de slag te gaan. In het 1e jaar van ziekte ligt normaliter de focus op terugkeer bij de eigen werkgever. Hierbij kunnen werknemer en werkgever door een arbodienst en re-integratieadviseur begeleid worden.

2e spoor re-integratie

Bij 2e spoor re-integratie hebben we te maken met een zieke werknemer die (nog niet duurzaam) terug kan keren bij de eigen werkgever. Dit betekent dat er wordt gezocht naar een oplossing om de werknemer buiten de huidige werkgever te herplaatsen in werk dat hij/zij aankan. Gedurende de eerste twee jaar van ziekte, waarin de werkgever verplicht is het loon door te betalen van de zieke werknemer, lopen spoor 1 en 2 vaak parallel aan elkaar. Het onderzoeken van mogelijkheden van de werknemer buiten de huidige werkgever is wettelijk verplicht (Wet Verbetering Poortwachter) en dit wordt vaak uitbesteed aan een re-integratiebureau met 2e spoor expertise. Het re-integratiebureau helpt de werknemer bij het vinden van passend werk en helpt de werkgever met alle wet- en regelgeving omtrent verzuim.

3e spoor re-integratie

Op het moment dat er geen nieuw werk gevonden is tijdens een 2e spoortraject, kan een 3e spoor re-integratietraject ingezet worden. Een 3e spoortraject, ook wel WGA-traject genoemd, kan ingezet worden wanneer de zieke (ex-)werknemer na 2 jaar van ziekte bij de WIA-keuring te horen heeft gekregen dat hij/zij een WGA-uitkering zal ontvangen. Het hebben van een WGA-uitkering betekent immers niet dat hij of zij niet kan werken. Samen met een re-integratiebureau kan gezocht worden naar passend werk dat past bij zijn/haar situatie.

Bedrijfsmaatschappelijke coaching

Voordat bovenstaande termen werkelijkheid worden, kan er bij een werknemer dreigend verzuim spelen. Er is nog geen sprake van langdurig verzuim, maar het is wel de verwachting dat de situatie van de werknemer kan leiden tot langdurig uitval. Dit kan te maken hebben met zaken die spelen in de werk- of privésituatie. Re-integratieadviseurs kunnen zowel de werkgever als de werknemer ondersteunen aan de hand van gesprekken om langdurig uitval te voorkomen en het korte verzuim terug te dringen. Door de oorzaak en achtergrond boven water te krijgen bij de werknemer kan samen met de adviseur gezocht worden naar oplossingen.

Outplacement

Bij outplacement wordt een werknemer begeleid bij het vinden van een nieuwe baan of richting zelfstandig ondernemerschap. Het grote verschil met 1e, 2e en 3e spoor trajecten is dat we niet perse te maken hebben met een zieke werknemer, maar dat ontslag (bijvoorbeeld door reorganisatie) ten grondslag ligt aan de begeleiding. In de begeleiding kan gezocht worden naar nieuwe mogelijkheden voor de werknemer. Uit de praktijk blijkt dat vaak werk wordt gevonden in een andere branche of beroepsrichting dan waarin de werknemer eerst werkte.

Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door Fith, het grootste geheim van de arbeidsmarkt :)